16.8.12

kaku

kaka
kokok
kuku
kaki
kiri
kanan
ku
kaku...

melihatmu

melihatmu

melihatmu.

No comments: